Prince Mahidol Adulyadejวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าเป็น "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ได้เป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ ตลอดระยะเวลา 12 ปีได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์  และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ และโรงพยาบาลราชบุรี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายสักการะและแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ที่ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับวงการแพทย์ของไทย โดยเลิอกกิจกรรม การเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานสาธารณสุข เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลราชบุรี

5. เพื่อหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษา รพ.ราชบุรี และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

0
0
0
s2sdefault